Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu là gì?

Theo đó, Nhóm ngành Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu sẽ có mã ngành là: 6619-66190.

Nhóm ngành Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu bao gồm các hoạt động:

Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu:

– Các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng;

– Hoạt động tư vấn đầu tư;

– Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.

Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.

Loại trừ:

– Các hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới được phân vào nhóm 66220 (Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm);

– Quản lý quỹ được phân vào nhóm 66300 (Hoạt động quản lý quỹ).

Các hoạt động hỗ trợ dịch vụ Tài Chính DV Việt Nam?

Tư vấn hỗ trợ các dịch vụ tài chính:

  • Tư vấn các thủ tục, giấy tờ, hồ sơ Vay vốn tín chấp – thế chấp ngân hàng
  • Tư vấn quy trình nộp hồ sơ, thanh toán với ngân hàng nhanh chóng
  • Tư vấn quy trình thẩm định giá tài sản, duyệt hồ sơ vay vốn Cá nhân – Doanh nghiệp – Tổ chức
  • Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, xin hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng: Đầu tư xây dựng, Đầu tư BĐS, Đấu thầu, Góp vốn, Đầu tư kho bãi – dự án – máy móc – thiết bị,…
  • Hỗ trợ dịch vụ trung gian tài chính: Hỗ trợ nộp hồ sơ vay vốn, cầm cố tài sản nhà đất giữa Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức với Ngân hàng
  • Tư vấn giải quyết hỗ trợ các giao dịch tài chính: Đáo hạn bị quá thời hạn ngân hàng, Rủi ro nợ xấu ngân hàng, Chậm thanh toán ngân hàng,…
  • Tư vấn hỗ trợ dịch vụ tài chính theo yêu cầu trên cơ sở phí và hợp đồng: Thiết lập các loại hình hoạt động đầu tư, Đàm phán hồ sơ, Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, Tư vấn thành lập, Tư vấn đầu tư, Tư vấn ngân hàng, Tư vấn rủi ro,…